Rekondpaket -25% EVOBRITE670.00 kr

499.00 kr

EVOBRITE Rekondpaket komplett paket för att städa och rengöra bilen både in- och utvändigt - 25% rabatt

Ge din bil den omsorg den förtjänar med EVOFILM Sveriges EVOBRITE Rekondpaket. Detta omfattande kit är noggrant sammansatt för att garantera din bil en grundlig rengöring och långvarig glans, både invändigt och utvändigt. Vårt paket erbjuder allt du behöver för att återställa din bils skönhet och skydda den mot väder och vind.

Innehållet i EVOBRITE Rekondpaket:

  • EVOBRITE Avfettning: Effektivt formulerad för att lösa upp envis smuts och olja.
  • EVOBRITE Bilschampo: Skonsamt mot lacken samtidigt som det ger en skinande ren yta.
  • EVOBRITE Interiörrengöring: Rengör djupgående och fräschar upp bilens inredning.
  • EVOBRITE Interiörglans: Ger en skyddande lyster till interiörens ytor.
  • EVOBRITE Fälgrengöring: Specialutvecklad för att ta hand om dina fälgar på bästa möjliga sätt.
  • Tvättsvamp Används tillsammans med avfettningen för en skinande ren yta
  • Tvättvante: Perfekta verktyg för applicering av avfettning och bilschampo.
  • Fälgborste: Anpassad för effektiv rengöring av fälgarna utan att skada dem.
  • Sämskskinn microfiber: Idealisk för finish vid interiörrengöringen.
  • Interiörsvamp: För jämn applicering av interiörglansen, vilket ger ett enhetligt resultat.

Passa på att skämma bort din bil med EVOBRITE Rekondpaket till ett förmånligt pris. Beställ nu och upplev skillnaden! Flaskan innehåller 150 ml. Spraypump ingår.


Alla som säljer kemiska produkter är enligt CLP-förordningen, (EG) 1272/2008 skyldiga att informera om en produkts farliga egenskaper. Läs faroinformationen på förpackningen noga innan användning. Säkerhetsblad finns att tillgå på förfrågan.

Bilschampo:

FARA!
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Undvik att inandas dimma, ångor eller sprej. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp. Innehåller: NATRIUMLAURYLETERSULFAT, ALKOHOLER C9-C11, ETOXILERADE, 1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON. 5-<15% Anjoniska tensider. 5-<15% Nonjoniska tensider. <5% Amfotera tensider. Benzisothiazolinone. Förhindra utsläpp i avlopp. Förpackningar som inte är helt tömda kan innehålla rester av farliga ämnen och ska därför omhändertas som farligt avfall. Förpackningar som är helt tömda kan lämnas för materialåtervinning.

UFI-kod: NMMR-7MHXW00P-FS96

Avettning:

FARA

ORSAKAR ALLVARLIGA FRÄTSKADOR PÅ HUD OCH ÖGON. Förvaras inlåst och oåtkomligt för barn. Håll avskilt från livsmedel, foder, läkemedel och liknande. Skyddas mot frost. Använd ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla inte kräkning. VID HUDKONTAKT (ÄVEN HÅRET): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast. Innehåll: NATRIUMHYDROXID, <5% Nonjoniska tensider, <5% Amfotera tensider.
UFI-Kod: E8TE-VESP-WOOY-WMMK

Fälgrengöring:

VARNING
Skadligt vid förtäring. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas dimma/ångor/rök/sprej. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.Innehåll: <5% An-, non- och amfotera tensider, kalkbindare, rost lösa och ammoniak.

UFI-kod: 36A0-J0TR-900V-STJ5

Interiörrengöring:
Denna produkt är ej märkningspliktig. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, foder, läkemedel och liknande. Skyddas mot frost. Innehåll: <5% Nonjoniskatensider, parfym. 

UFI-kod: Y2X3-R5DD-A9EX-47J1

Interiörglans:

VARNING!
Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. Använd ögonskydd/handskar. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållsförteckning: 1,2-benzisotiazol-3(2h)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast. Innehåller: < 5%: nonjoniska tensider, parfym.

UFI-kod: 9Q8Q-CPS0-D10D-UXTRPASSA PÅ ATT FRÄSCHA UPP BILEN MED EVOBRITE BILVÅRDSPRODUKTER