EVOBRITE Biltvättspaket -25% rabatt

443.00 kr

329.00 kr

EVOBRITE Tvättpaket: Komplett Lösning för en Skinande Ren Bil - 25% rabatt!

Ge din bil den omsorg den förtjänar med EVOBRITE Bilvårdspaket. Nu kan du enkelt och effektivt avlägsna vardagens smuts och insekter som tar sig an ditt fordon, med produkter utformade för att göra din biltvätt till en njutbar upplevelse. Dessutom erbjuder vi just nu ett exceptionellt erbjudande med 25% rabatt på hela paketet!

I EVOBRITE Bilvårdspaket 1 ingår:

  • EVOBRITE Avfettning: Kraftfull formula som effektivt löser upp olja, sot och vägsmuts.
  • EVOBRITE Insektsborttagning: Specialanpassad lösning som snabbt tar bort insektsrester utan att skada lacken.
  • EVOBRITE Bilschampo: Högkvalitativt schampo som ger en glansig finish och skyddar bilens ytor.
  • Tvättsvamp till avfettningen: Porös svamp designad för att maximera rengöringskraften.
  • Insektssvamp till insektsborttagningen: Skonsam men effektiv svamp speciellt framtagen för att ta hand om envisa insektsfläckar.
  • Tvättvante till schampot: Mjuk tvättvante som hjälper till att sprida schampot jämnt över bilens ytor utan att repa.
  • Sämskskinn för eftertorkning: Naturligt sämskskinn som effektivt absorberar vatten och lämnar en strimmelfri glans.

Med EVOBRITE Bilvårdspaket 1 har du allt du behöver för att ge din bil det lyft den behöver. Beställ idag och upplev skillnaden med professionella produkter framtagna för entusiaster inom bilvård! Flaskorna innehåller 150 ml. Spraypump ingår.Alla som säljer kemiska produkter är enligt CLP-förordningen, (EG) 1272/2008 skyldiga att informera om en produkts farliga egenskaper. Läs faroinformationen på förpackningen noga innan användning. Säkerhetsblad finns att tillgå på förfrågan.

Bilschampo:

FARA!
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Undvik att inandas dimma, ångor eller sprej. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp. Innehåller: NATRIUMLAURYLETERSULFAT, ALKOHOLER C9-C11, ETOXILERADE, 1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON. 5-<15% Anjoniska tensider. 5-<15% Nonjoniska tensider. <5% Amfotera tensider. Benzisothiazolinone. Förhindra utsläpp i avlopp. Förpackningar som inte är helt tömda kan innehålla rester av farliga ämnen och ska därför omhändertas som farligt avfall. Förpackningar som är helt tömda kan lämnas för materialåtervinning.

UFI-kod: NMMR-7MHXW00P-FS96

Avettning:

FARA

ORSAKAR ALLVARLIGA FRÄTSKADOR PÅ HUD OCH ÖGON. Förvaras inlåst och oåtkomligt för barn. Håll avskilt från livsmedel, foder, läkemedel och liknande. Skyddas mot frost. Använd ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla inte kräkning. VID HUDKONTAKT (ÄVEN HÅRET): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast. Innehåll: NATRIUMHYDROXID, <5% Nonjoniska tensider, <5% Amfotera tensider.

UFI-Kod: E8TE-VESP-WOOY-WMMK

Insektsbortagning:

VARNING!

Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast. Förvaras frostfritt. Innehåll: <5% Nonjoniska tensider, Parfym.

UFI-kod: 36A0-J0TR-900V-STJ5


PASSA PÅ ATT FRÄSCHA UPP BILEN MED EVOBRITE BILVÅRDSPRODUKTER